Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών και ίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης

Ν. 4018/2011 Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας .
Εγκύκλιος 12/2012 - Ίδρυση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «υπηρεσίες μίας στάσης»
Εγκύκλιος 41/2012 (διαδικασία επίδοσης απορριπτικών ή αποφάσεων ανάκλησης αδειών διαμονής)

σχόλια