Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Αυτοτελής άδεια διαμονής

Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡΟ 60)
Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)
Νόμος 3801/09 (Άρθρα 43 έως 45) (δικαίωμα εργασίας χωρίς έγκριση)
εγκύκλιος 15_09 
έγγρ. 20310_31-10-06

σχόλια