Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Είσοδος και διαμονή με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης

Ν. 4071/2012, άρθρα 22-42 Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και λοιπές διατάξεις
Εγκύκλιος 6/2012, Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ν. 4018/11 (είσοδος πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και αλιεργατών)

σχόλια