Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Θέματα δημόσιας υγείας

Ν. 4075/2012, διοικητική απέλαση λόγω κινδύνου για τη δημόσια υγεία
Απόφαση Γ.Υ. 39α-2012, Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων.

σχόλια