ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα M.N.I.Mi: Μεσογειακό Δίκτυο για την Ενσωμάτωση των Μεταναστών

ΕΛΙΑΜΕΠ

Σκοπός της δράσης είναι η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, ερευνητικών/επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο και Μάλτα.

Στόχοι της δράσης είναι:

  • Η καταγραφή καινοτόμων πολιτικών των κρατών – μελών της Μεσογείου.
  • Η αξιολόγηση των μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών.
  • Η διάδοση βέλτιστων πρακτικών των φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.
  • Η υλοποίηση βέλτιστης πρακτικής μεταξύ εμπλεκομένων φορέων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: ίση μεταχείριση, διαπολιτισμικός διάλογος, συμμετοχή των μεταναστών σε όλες τις πτυχές της συλλογικής ζωής, αξιολόγηση των ενταξιακών πολιτικών, κ.λπ.

Οι βασικές επιδιώξεις της δράσης είναι:

  • Η δημιουργία ενός δικτύου σε επίπεδο κρατών – μελών της ΕΕ στη Μεσόγειο προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων φορέων, των φορέων της κοινωνίας πολιτών καθώς επίσης αυτών που σχεδιάζουν τις πολιτικές για τη μετανάστευση.
  • Η δυνατότητα μεταφοράς καινοτόμων πολιτικών, καλών πρακτικών και μορφών συνεργασίας, κατανοώντας παράλληλα τους λόγους επιτυχίας καθώς και τις δυσκολίες για την επίτευξη των πολιτικών και των πρακτικών που αφορούν την ένταξη των μεταναστών.
  • Η αξιοποίηση των διαθέσιμων και δοκιμασμένων εργαλείων πολιτικής και η διεύρυνση των μορφών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα: www.mnimi.eu

Διάρκεια: 22 Μαϊου 2014 – 30 Ιουνίου 2014

Φορείς Υλοποίησης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), ΕΚΚΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ASANTE, ΑΔΕΠ και INTRAWAY

 

http://www.eliamep.gr/category/migration/mnimi/

σχόλια