Νομοθεσία Ελληνική - Κείμενα

Σπουδές

Ν. 3386/05 (ΑΡΘΡA 28 ΕΩΣ 35)

Υ.Α.933-16-01-09 (δικαιολογητικά)

Π.Δ.101-2008

εγκύκλιος 30_07

εγκύκλιος 53_07 

εγκύκλιος 54/06

Υ.Α.4415-17-03-06 (επαρκείς πόροι)

έγγρ. 23951_6-12-06 

έγγρ. 9835_31-5-06 

Ν. 4115/2013 (άρθρο 31) Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού

σχόλια