ΔΡΑΣΕΙΣ

Οδηγός Παλιννοστούντος Πολίτη | 1992

ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Διάρκεια: 1 έτος
Οδηγός Παλιννοστούντος Πολίτη
Το Ίδρυμα Λαμπράκη σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων δημιούργησαν ένα "Πληροφοριακό Σύστημα" για το σημερινό πρόσωπο της Ελλάδας, αναπτυγμένο σε σειρά πέντε (5) ταινιών βίντεο με έντυπο συνοδευτικό υλικό. Περιεχόμενο Πληροφοριακού Συστήματος : 1) Γεωγραφική θέση της Ελλλάδας (έκταση, πληθυσμός, κατανομή του, αστικά κέντρα κλπ.) - Διοικητικό και Πολιτικό Σύστημα (οργάνωση και λειτουργία της Πολιτείας, διοικητική οργάνωση του Κράτους) - Διεθνείς Σχέσεις (ένταξη σε Διεθνείς Οργανισμούς, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, κλπ) 2) Οικονομικό και Νομισματικό Σύστημα (μορφή της οικονομίας, Τραπεζικό Σύστημα κλπ.) - Επαγγελματική κατάρτιση και Απασχόληση (κατά κλάδο, περιοχή, ειδικά προβλήματα Παλιννοστούντων, ανεργία κλπ.) 3) Εκπαίδευση και Έρευνα (βαθμίδες Εκπαίδευσης, καθεστώς φοίτησης, ενίσχυση επιστημονικής έρευνας κλπ.) 4) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών (ατομικά, κοινωνικά, πολιτικά δικαιώματα, φορολογικό καθεστώς, κλπ.) - Παλιννοστούντες και παροχές, διευκολύνσεις. 5) Υγεία - Περίθαλψη - Πρόνοια - Ασφάλιση (υγειονομική, νοσοκομειακή περίθαλψη, Ασφαλιστικοί φορείς, συντάξεις, κλπ.)

σχόλια