ΔΡΑΣΕΙΣ

MIDAS – Αξιολογώντας τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα

Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα γίνονται πρωτίστως κατανοητές ως πολιτικές ελέγχου και αποτροπής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εκτεταμένες επιχειρήσεις ελέγχου τόσο στο εσωτερικό όσο και στα σύνορα της Ελληνικής επικράτειας αποσκοπούν στη σύλληψη των «παραβατών» και – εξαιρουμένων των αιτούντων άσυλο- στην επιστροφή των μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους, καθώς και στην αποθάρρυνση νέων αφίξεων. Μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο της πολιτικής για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης και την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συστηματική χρήση του μέτρου της κράτησης προτάσσεται ως ένα έμμεσο αλλά πολύ αποτελεσματικό εργαλείο.

Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών τόσο ως προς τη νομιμότητα όσο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, το πρόγραμμα MIDAS αποσκοπεί στην κριτική αξιολόγηση του τρίπτυχου της ελληνικής μεταναστευτικής πολιτικής «σύλληψη – κράτηση – επιστροφή» και ειδικότερα στην παροχή τεκμηριωμένων απαντήσεων στο πάντα επίκαιρο αλλά εν πολλοίς αδιερεύνητο μείζον ζήτημα: «Σε τι βαθμό είναι το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης αποδοτικό σε σύγκριση με το κόστος του;»

Αφού καταγράψουμε τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που έχουν επενδυθεί για τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα στο πλαίσιο των τελευταίων 3-5 ετών, θα αναπτύξουμε την έρευνα μας μέσα από τρία κεντρικά ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στην Ελλάδα;

2. Ποιά είναι η σχέση κόστους-αποτελέσματος των ισχυουσών πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης;

3. Είναι η ελληνική πολιτική ελέγχου της μετανάστευσης αποτελεσματική αναλογικά με το κόστος της ιδιαίτερα σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές λύσεις;

Το πρόγραμμα MIDAS αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση και ολοκληρωμένη καταγραφή των πολλών διαφορετικών πολιτικών και επιχειρησιακών μέτρων που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη σημαντική προσπάθεια να υπολογισθεί το πραγματικό κόστος των πολιτικών αυτών και να διερευνηθούν οι πηγές και η έκταση της χρηματοδότησής τους τόσο σε Ελληνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσα από την κριτική αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, το MIDAS φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της μεταναστευτικής πολιτικής, να ενημερώσει την κοινωνία των πολιτών και το ευρύτερο κοινό ως προς τον αντίκτυπο και το κόστος των πρακτικών ελέγχου της μετανάστευσης, να συζητήσει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της παράτυπης μετανάστευσης και να συνδράμει με τεκμηριωμένες προτάσεις στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή συζήτηση για τη μετανάστευση.

To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Open Society Foundations.

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Οκτωβρίου 2014

Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου

Ερευνητική ομάδα: Κα Δανάη Αγγελή, Δρ. Αγγελική Δημητριάδη

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Δανάη Αγγελή .

 

http://www.eliamep.gr/category/migration/midas/

 

Σχόλια