ΔΡΑΣΕΙΣ

SOSMIE - Soft Skills for Migrants

T1

Στόχοι και στρατηγικές του προγράμματος

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Οι εταίροι έχουν ορίσει συγκεκριμένους στόχους: Πρώτον το πρόγραμμα θα βασιστεί στην επίτευξη των οκτώ βασικών δεξιοτήτων, διότι αυτές αποτελούν το εισιτήριο για την ένταξη στον κόσμο της εργασίας.

Δεύτερον αναλαμβάνουν να καταγράψουν, να μετρήσουν και να κοινοποιήσουν όλα τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, για τα οποία και ο εργοδότης θα πρέπει να είναι γνώστης. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανίχνευσης αυτών των δεξιοτήτων και από την πλευρά των εργοδοτών.

Η σύμπραξη στοχεύει στη δημιουργία εργαλείων, τα οποία θα συγκροτούνται σε διαφορετικές θεματικές, και στη σύσταση ενός οδηγού, ο οποίος θα αποτελεί υλικό αξιολόγησης των μεταναστών από τους εργοδότες μέσα στο πλαίσιο των αναγκών που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη.

Θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζονται:

Στις μέρες μας, οι άνθρωποι που γεννιούνται πέρα από το Ευρωπαϊκό έδαφος είναι περίπου 40 εκατομμύρια, αποτελώντας το 8,6% περίπου του συνολικού πληθυσμού. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν για τις επιχειρήσεις φτηνά εργατικά χέρια. Παρόλα αυτά λόγω της βιομηχανοποίησης πολλών πόστων των εταιρειών, ο έλεγχος κάποιων ικανοτήτων καθίσταται απαραίτητος και ουσιαστικός. Το πρόγραμμα SOSMIE προτείνει επομένως τη δημιουργία ενός εργαλείου που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιολογήσουν τους μετανάστες βάσει των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πρόσληψη.

Αυτό θα ενθαρρύνει:

• Μια πιο γρήγορη πρόσληψη αυτών των ανθρώπων

• Τη μείωση του ποσοστού ανεργίας

• Τη μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας που μέχρι τώρα έμεναν ακάλυπτες

Προσέγγιση και Επίτευξη στόχων

Αρχικά πρέπει να αναπτύξουμε μια μέθοδο εργασίας μεταξύ των εταίρων, των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων. Τα εργαλεία και οι μέθοδοι αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στα τοπικά και εθνικά πλαίσια από τους εταίρους και πολύ γρήγορα δοκιμάζονται στο πληθυσμό στόχο και SOSMIE - Soft Skills for Migrants στις επιχειρήσεις. Οι ελεγκτές και αξιολογητές των εργαλείων θα είναι οι μετανάστες και οι εργοδότες. Ο πειραματισμός θα είναι συνεχής. Με την ολοκλήρωση των εργαλείων θα διαδοθούν από τους εταίρους στα δίκτυά τους.

http://www.sosmie.eu/

http://www.sosmie.eu/pdf/sosmie_Project%20Presentation%20GR.pdf

Σχόλια