ΔΡΑΣΕΙΣ

Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατών-μελών της Μεσογείου, που αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών

ΕΛΙΑΜΕΠ

Η μετανάστευση προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης αναδεικνύεται σήμερα σε βασικής σημασίας πρόκληση τόσο για τις χώρες αυτές, όσο και για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Η παρούσα οικονομική συγκυρία και η δυναμική του μεταναστευτικού φαινομένου στις χώρες της Νότιας Ευρώπης υπογραμμίζουν την ανάγκη συγκριτικής μελέτης των προκλήσεων και προοπτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές, καθώς και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές διαχείρισης και ένταξης.

Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η συγκρότηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων (που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μεταναστευτικών πολιτικών), ερευνητικών/επιστημονικών φορέων και φορέων της κοινωνίας πολιτών στα κράτη-μέλη της Μεσογείου: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, τα οποία συγκροτούν το «Νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης». Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι βασικοί στόχοι του Έργου είναι:

1. Η καταγραφή των καινοτόμων μεταναστευτικών πολιτικών των κρατών-μελών της Μεσογείου.

2. Η αξιολόγηση των μορφών συνεργασίας μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών.

3. Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου.

Για την επίτευξη των στόχων έχουν σχεδιαστεί οι εξής δράσεις:

H διοργάνωση πέντε (5) θεματικών εργαστηρίων (workshops) στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
Η λειτουργία ηλεκτρονικής διαδραστική πλατφόρμας επικοινωνίας (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα) μέσω της οποίας θα δικτυώνονται, θα ενημερώνονται και θα συντονίζονται τα μέλη του δικτύου.
Η κατασκευή και λειτουργία βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική και τα ζητήματα μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών στις εμπλεκόμενες χώρες.
Η σύνταξη Τελικής Έκθεσης στην οποία θα καταγραφούν οι προβληματισμοί, τα πορίσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν από τα θεματικά εργαστήρια κάθε χώρας καθώς και τις εργασίες του δικτύου.
Διάρκεια: 11 Δεκεμβρίου 2012 – 30 Ιουνίου 2013

Φορείς Υλοποίησης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής), ΕΛΙΑΜΕΠ και ΕΚΚΕ.

Ερευνητική ομάδα (ΕΛΙΑΜΕΠ): Έντα Γκέμι, Δρ Πάνος Χατζηπροκοπίου και Κλεοπάτρα Γιουσέφ.

Το Έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, Προτεραιότητα: 4: «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη, μεταξύ των Κρατών-Μελών», Δράση 4.1/11: «Δημιουργία Δικτύων συνεργασίας για θέματα μετανάστευσης και ένταξης».

Δείτε εδώ την αρχική δημοσίευση.

Σχόλια